Redis Sentinel

Hệ thống cache redis được set cluster với 3 server giúp chạy ổn định đảm bảo dữ liệu an toàn, haproxy tự điều khiển trong việc nghi dữ liệu vào master.

DB Maria Cluster

Mã nguồn mở miễn phí DB Maria Galera cluster giúp giảm thời gian trễ kết nối từ client, không bị trễ đồng bộ giữa các server giúp đảm bảo hoạt động ổn định trường hợp 1 trong các server bị sự cố.